Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op allemaal de websites van All In One Belgium, www.aio.be, www.all-in-one.be, www.mycolo.be, www.myurl.be, myns.be, myip.be, www.mygs.be, www.redirect-it.be, www.mystream.be, www.mydsl.be, myinfra.eu of andere projecten van All In One. Deze websites werden gecreerd en worden beheerd door All In One Belgium. Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven. All In One Belgium kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. All In One Belgium gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar websites worden aangeboden. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die websites worden aangeboden. All In One Belgium heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te verandern zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

Hyperlinks

Indien via de All In One Belgium sites links tot stand worden gebracht met andere sites -rechtsreeks of via zoekmotoren- is All In One Belgium niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. All In One Belgium heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruikt maakt van deze zoekmotoren dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat All In One Belgium geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijk onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via internet wordt verspreid. All In One Belgium kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op haar site.

Intellectuele rechten

All In One Belgium besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van haar websites. De teksten, tekeningen, foto's, films, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen -van welke aard ook- van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van All In One Belgium of van derden. Het gebruik, kopieen, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe de intellectuele rechten van All In One Belgium en van derden te eerbiedigen. All In One Belgium behoudt zich het recht voor naar eigen goedvinden op te treden en alle maatregelen te nemen die zij geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden ook, ten laste kan worden gelegd.

Indien u meent dat een werk waarop u auteursrechten heeft, op de All In One Belgium sites of een website of nieuwsgroep gehost door All In One Belgium werd gekopieerd, of dat uw intellectuele of andere rechten in dat kader werden geschonden, stuur dan een mail naar abuse@aio.be met de vermelding van:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en hoedanigheid
  • Een precieze identificatie van het werk of de rechten die, naar uw mening, werden geschonden
  • De precieze plaats waar het materiaal dat, gebeurlijk via een hyperlink, een inbreuk op uw rechten zou plegen zich bevindt
  • De vermelding dat u alle, gebeurlijke verantwoordelijkheid ten laste neemt voor het feit dat All In One Belgium op uw verzoek het materiaal zal verwijderen of ontoegankelijk zal maken en dat U er zich toe verbindt All In One Belgium te vrijwaren m.b.t. eventuele vorderingen die op grond hiervan tegen All In One Belgium zouden worden ingesteld.

Bevoegde rechtbanken

Ieder geschil met betrekking tot de All In One Belgium sites valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de rechtbanken te Veurne uitsluitend bevoegd.